Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji

 1. Autorzy, przysyłając artykuł do publikacji na łamach Portalu, wyrażają  zgodę na proces recenzowania.
 2. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszych etapach procesu publikacyjnego.
 3. Artykuł jest recenzowany poufnie i anonimowo (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”).
 4. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją/
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Autor jest informowany o wyniku recenzji oraz otrzymuje recenzję do wglądu.
 7. Lista Recenzentów współpracujących z portalem Mała Psychologia uaktualniana jest raz w miesiącu na stronie internetowej.
 8. Recenzent nie otrzymuje honorarium za udzieloną recenzje.

Prowadzimy ciągły nabór recenzentów poprzez specjalny formularz. 

Recenzent podczas zgłoszenia winien określić dziedziny, w których czuje się specjalistą oraz udowodnić to zgodnie z formularzem

Wymagania względem recenzentów:

 1. Jest specjalistą w danej dziedzinie, posiada minimum tytuł magistra.
 2. Nie jest członkiem zespołu projektowego/redakcyjnego portalu.
 3. Nie jest afiliowany przy tej samej placówce, z której pochodzi autor.

Do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy recenzenta (link)
 • Formularz recenzencki (link)

Zapraszamy do kontaktu

* Wymagane pola