Zasady przyjmowania tekstów

Publikujemy teksty psychologów, pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów psychologii. Zapraszamy do nadsyłania prac również naukowców i studentów z dziedzin pokrewnych, których prace w sposób pośredni mogą przyczynić się do rozwoju psychologii. Przyjmujemy zarówno artykuły autorskie, jak również teksty wcześniej opublikowane, lecz ich autor musi upewnić się, czy posiada prawa autorskie do opracowanego materiału. Autorzy artykułów nie otrzymują honorarium, oferujemy natomiast możliwość wystawienia zaświadczenia o opublikowaniu materiału. W celu uzyskania zaświadczenia autorzy proszeni są podczas pierwszego kontaktu z redakcją o zaznaczenie chęci otrzymania dokumentu potwierdzającego publikację.

Ogólne zasady publikacji

 1. Portal Mała Psychologia przyjmuje do publikacji teksty oryginalne, które wcześniej nie były publikowane.
 2. Zanim tekst nadesłany do redakcji zostanie przekazany do recenzji, redaktor prowadząca we współpracy z redaktorem naczelnym dokonują wstępnej kwalifikacji.
 3. Do publikacji kwalifikowane są teksty, które uzyskały pozytywną opinię dwóch recenzentów zewnętrznych.
 4. Artykuł, którego publikację recenzent uzależnia od uwzględnienia proponowanych przez niego korekt, tylko wówczas jest publikowany, gdy autor uwzględni sugestie recenzenta.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia skrótów i korekt w tekście.
 6. Teksty w języku polskim i angielskim (z podaniem nazwiska tłumacza) prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: redakcja@mala-psychologia.eu
 7. Przypominamy, że tzw. guest autorship (umieszczenie jako autora pracy osoby, która nie brała udziału w jej przygotowywaniu bądź której udział był minimalny), a także tzw. ghostwriting (niezamieszczenie jako współautora lub w podziękowaniu osoby, której udział w powstaniu pracy był znaczący) są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.

Zasady recenzowania prac

Nadesłane artykuły są wstępnie oceniane przez redakcję przede wszystkim pod względem ich walorów naukowych i edukacyjnych oraz sposobu przedstawienia tematu. Artykuły niespełniające podstawowych warunków publikacji, jak również niekompletne lub przygotowane w sposób niezgodny z podanymi zasadami są odrzucane bez oceny merytorycznej. Prace, które zostaną wstępnie pozytywnie ocenione zostają zarejestrowane i są przesyłane do 2 niezależnych recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Ostateczna decyzja dotycząca zaakceptowania pracy do druku jest podejmowana przez redaktora naczelnego na podstawie opinii eksperckich nadesłanych przez recenzentów.

Wymogi dotyczące struktury artykułu

Tekst powinien być przygotowany w  programie Microsoft Office Word, zgodnie z następującymi wytycznymi:

 1. Struktura tekstu:    
  • Każdy tekst, powinien zawierać abstrakt dedykowany dla czytelników, o długości  maksymalnie 300 znaków, wraz ze spacjami oraz oddawać całościowy temat tekstu.
  • Dłuższy tekst powinien być podzielony na spójne i wyróżnione jednostki informacyjne. Podział ten ma charakter hierarchiczny – większe całostki kompozycyjne zawierają w sobie mniejsze elementy. W tekstach psychologicznych dopuszczalna jest pięciopoziomowa struktura zagłębienia. Poszczególne jednostki tej struktury opatrywane są odpowiednio sformatowanymi śródtytułami.
  • Każdy tekst winien zostać opatrzony stosowną bibliografią oraz odnosić się do aktualnej wiedzy psychologicznej.

 2. Przygotowanie tekstu: 
  • Tekst powinien zostać przygotowany z uwzględnieniem zasad regulujących styl i edycję naukowego tekstu psychologicznego, które zostały skodyfikowane w Publication Manual of the American Psychological Association. Na styl APA składają się powszechnie stosowane reguły piśmiennictwa psychologicznego – obiektywizm, odnotowywanie źródeł, z których autor korzystał, jasność i precyzja wywodu, unikanie stereotypowych sformułowań, należyta kompozycja całego tekstu itd. Natomiast na edycję tekstu APA składają się reguły dotyczące zapisu elementów tekstu (np. odsyłacze, bibliografia, statystyki, formatowanie tabel, użycie kursywy, niektóre reguły ortograficzne).
  • Czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt.
  • Marginesy: po 2,5 cm na górze, na dole oraz po lewej i prawej stronie kartki (domyślne ustawienie programu Microsoft Office Word.
  • Wyrównanie tekstu: do lewej strony z wyjątkiem niektórych cytatów, tytułów i nagłówków, elementów tabeli i grafiki.
  • Podwójna interlinia tekstu (dotyczy to również opisów tabel i rysunków oraz przypisów).
  • Akapity wcięte (wielkość: jeden domyślny tabulator);
  • Ponumerowane strony (numeracja umieszczona w prawym górnym rogu strony.    
  • Wyłączona opcja dzielenia wyrazów;     
  • Tabele i wykresy wraz z tytułami umieszczone na osobnych stronach na końcu tekstu;

 3. Grafika:    
  • Elementy graficzne (np. zdjęcia, rysunki itp.) powinny być przygotowane w jak najlepsze jakości i zapisane w jednym z następujących formatów: jpg, png, pdf.
  • Elektroniczna forma publikacji umożliwia zamieszczanie również materiałów audio, wideo oraz baz danych (np. w MS Excel lub SPSS).   
  • Uzyskanie zgody właścicieli materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.

 4. Bibliografia:    
  • Książka: Ekman, P., Davidson, R. J. (red.). (1999). Natura emocji. Gdańsk: GWP.   
  • Artykuł: Bardi, A., Lee, J. A., Hofmann-Towfigh, N., Soutar, G. (2009). The structure of intraindividual value change. Journal of Personality and Social Psychology, 97(5), 913-929.   
  • Rozdział: Głębocka, A., Bednarska, M. (2005). Wizerunek ciała u kobiet cierpiących na anoreksję. W: A. Głębocka, J. Kulbat (red.), Wizerunek ciała: Portret Polek (s. 79–93). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.   
  • Praca magisterska/doktorska: Dziurowicz-Kozłowska, A. (2001). Asertywność a style poznawcze. Niepublikowana praca magisterska. Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  • Referat: Wrześniewski, K., Łuszczyńska-Cieślak, A., Babraj, A. (2000).Gender and effectiveness of coping styles with school-related stress. Referat wygłoszony na The 21th International Conference of the Stress and Anxiety Society, Bratysława.
  • Internet: Yehuda, R., McFarlane, A. C. (1995). Conflict between current knowledge about posttraumatic stress disorder and its original conceptual basis[on-line]. Uzyskane 27.03.2001: www.trauma-pages.com/yehuda95.htm

Do pobrania:

 • Szablon artykułu (link)

Zapraszamy do kontaktu

* Wymagane pola