Zasady przyjmowania tekstów

Publikujemy teksty psychologów, pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów psychologii. Zapraszamy do nadsyłania prac również naukowców i studentów z dziedzin pokrewnych, prace których w sposób pośredni mogą przyczynić się do rozwoju psychologii. Przyjmujemy zarówno artykuły autorskie, jak również teksty wcześniej opublikowane, lecz ich autor musi upewnić się, czy posiada prawa autorskie do opracowanego materiału. Autorzy artykułów nie otrzymują honorarium, oferujemy natomiast możliwość wystawienia zaświadczenia o opublikowaniu materiału. W celu uzyskania zaświadczenia autorzy proszeni są podczas pierwszego kontaktu z redakcją o zaznaczenie chęci otrzymania dokumentu potwierdzającego publikację.

Tekst powinien być przygotowany w  programie Microsoft Office Word, zgodnie z następującymi wytycznymi:

 1. Struktura tekstu:    
  • Każdy tekst, powinien zawierać abstrakt dedykowany dla czytelników, o długości  maksymalnie 300 znaków, wraz ze spacjami oraz oddawać całościowy temat tekstu.
  • Dłuższy tekst powinien być podzielony na spójne i wyróżnione jednostki informacyjne. Podział ten ma charakter hierarchiczny – większe całostki kompozycyjne zawierają w sobie mniejsze elementy. W tekstach psychologicznych dopuszczalna jest pięciopoziomowa struktura zagłębienia. Poszczególne jednostki tej struktury opatrywane są odpowiednio sformatowanymi śródtytułami.
  • Każdy tekst winien zostać opatrzony stosowną bibliografią oraz odnosić się do aktualnej wiedzy psychologicznej.

 2. Przygotowanie tekstu: 
  • Tekst powinien zostać przygotowany z uwzględnieniem zasad regulujących styl i edycję naukowego tekstu psychologicznego, które zostały skodyfikowane w Publication Manual of the American Psychological Association. Na styl APA składają się powszechnie stosowane reguły piśmiennictwa psychologicznego – obiektywizm, odnotowywanie źródeł, z których autor korzystał, jasność i precyzja wywodu, unikanie stereotypowych sformułowań, należyta kompozycja całego tekstu itd. Natomiast na edycję tekstu APA składają się reguły dotyczące zapisu elementów tekstu (np. odsyłacze, bibliografia, statystyki, formatowanie tabel, użycie kursywy, niektóre reguły ortograficzne).
  • Czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt.
  • Marginesy: po 2,5 cm na górze, na dole oraz po lewej i prawej stronie kartki (domyślne ustawienie programu Microsoft Office Word.
  • Wyrównanie tekstu: do lewej strony z wyjątkiem niektórych cytatów, tytułów i nagłówków, elementów tabeli i grafiki.
  • Podwójna interlinia tekstu (dotyczy to również opisów tabel i rysunków oraz przypisów).
  • Akapity wcięte (wielkość: jeden domyślny tabulator);
  • Ponumerowane strony (numeracja umieszczona w prawym górnym rogu strony.    
  • Wyłączona opcja dzielenia wyrazów;     
  • Tabele i wykresy wraz z tytułami umieszczone na osobnych stronach na końcu tekstu;

 3. Grafika:    
  • Elementy graficzne (np. zdjęcia, rysunki itp.) powinny być przygotowane w jak najlepsze jakości i zapisane w jednym z następujących formatów: jpg, png, pdf.
  • Elektroniczna forma publikacji umożliwia zamieszczanie również materiałów audio, wideo oraz baz danych (np. w MS Excel lub SPSS).   
  • Uzyskanie zgody właścicieli materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.

 4. Bibliografia:    
  • Książka: Ekman, P., Davidson, R. J. (red.). (1999). Natura emocji. Gdańsk: GWP.   
  • Artykuł: Bardi, A., Lee, J. A., Hofmann-Towfigh, N., Soutar, G. (2009). The structure of intraindividual value change. Journal of Personality and Social Psychology, 97(5), 913-929.   
  • Rozdział: Głębocka, A., Bednarska, M. (2005). Wizerunek ciała u kobiet cierpiących na anoreksję. W: A. Głębocka, J. Kulbat (red.), Wizerunek ciała: Portret Polek (s. 79–93). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.   
  • Praca magisterska/doktorska: Dziurowicz-Kozłowska, A. (2001). Asertywność a style poznawcze. Niepublikowana praca magisterska. Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  • Referat: Wrześniewski, K., Łuszczyńska-Cieślak, A., Babraj, A. (2000).Gender and effectiveness of coping styles with school-related stress. Referat wygłoszony na The 21th International Conference of the Stress and Anxiety Society, Bratysława.
  • Internet: Yehuda, R., McFarlane, A. C. (1995). Conflict between current knowledge about posttraumatic stress disorder and its original conceptual basis[on-line]. Uzyskane 27.03.2001: www.trauma-pages.com/yehuda95.htm

Zapraszamy do kontaktu

* Wymagane pola